Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Regulamin serwisu SMS

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Aktualne utrudnienia > Regulamin serwisu SMS

« powrót

Regulamin serwisu SMS

§1

Niniejszy regulamin (dalej zwany "Regulaminem") określa zasady korzystania z usług dostępnych w serwisie SKM, którego organizatorem jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-017, przy ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 , wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000206762, NIP 9512109615; kapitał zakładowy 72.500.000,00 PLN (dalej zwana "SKM"), adres do korespondencji: ul. Aleje Jerozolimskie 125/127 adres e-mail: biuro@skm.warszawa.pl a który technicznie obsługiwany jest przez firmę Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000253675, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, nr NIP: 527-23-17-216, Regon: 016750310 (dalej "Digital Virgo").


§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie:

Serwis – niniejszy serwis SKM w ramach którego świadczone są Usługi.
SMS/wiadomość SMS oznacza usługę „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM tj. krótką wiadomość tekstową, którą można przesłać z lub na dowolny telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające wysyłanie i otrzymywanie wiadomości SMS, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę.
Treści - informacje dotyczące utrudnień w kursowaniu linii SKM w zakresie wskazanym w § 7 ust. 1 Regulaminu otrzymywane przez Użytkowników Serwisu w wiadomościach SMS.
Usługa/Usługi –usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Usługa polega na wysyłaniu Użytkownikom wiadomości SMS zawierających Treści.
Użytkownik –osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
Strona internetowa - strona internetowa www.skm.warszawa.pl
Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są usługi.


§3


Usługi oferowane są użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające otrzymywanie oraz wysyłanie wiadomości SMS. Usługi przeznaczone są dla użytkowników sieci następujących Operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS ).

§4
Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, przed dokonaniem zamówienia Usługi.
 2. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego lub z urządzenia, o którym mowa w § 3 powyżej, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownik powinien chronić dostęp do urządzenia Użytkownika umożliwiającego korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
 5. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:
  • Czy w jego telefonie komórkowym lub z urządzeniu, o którym mowa w § 3 powyżej, pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania wiadomości SMS. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała wiadomość SMS nie zostanie pobrana a Użytkownik nie będzie mógł dokonać jej odczytania.
  • Czy posiadany telefon komórkowy lub urządzenie, o którym mowa w § 3 powyżej, jest poprawnie skonfigurowany w zakresie umożliwiającym wysłanie i odbieranie wiadomości SMS.


§5
Zamówienie i rezygnacja z Usługi

 1. Zamówienie Usługi polega na wysłaniu na numer 4777 wiadomości SMS o następującej treści:
  SKM1 – jeśli Użytkownik chce otrzymywać tylko informacje dotyczące linia S1
  SKM2 – jeśli Użytkownik chce otrzymywać tylko informacje dotyczące linia S2
  SKM3 – jeśli Użytkownik chce otrzymywać tylko informacje dotyczące linia S3
  SKM9 – jeśli Użytkownik chce otrzymywać tylko informacje dotyczące linia S9
  SKM – jeśli Użytkownik chce otrzymywać informacje dotyczące wszystkich linii SKM
 2. Rezygnacja z Usługi polega na wysłaniu na numer 4777 wiadomości SMS o następującej treści:
  STOPSKM – jeśli Użytkownik chce zrezygnować z Usługi


§6
Opłaty

 1. Użytkownik ponosi opłatę zgodne z cennikiem operatora telefonicznego do którego sieci należy jego telefon lub urządzenie za wysłanie wiadomości SMS na numer 4777.
 2. Otrzymanie w ramach zamówionej Usługi wiadomości SMS z Treścią jest nieodpłatne.
 3. Opłaty pobierane są przez Operatorów.
 4. Opłata nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie ze Strony internetowej wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.


§7
Korzystanie z Usługi

 1. W ramach zamówionej przez Użytkownika Usługi, Użytkownik otrzymuje wiadomości SMS z Treściami zabierającymi informacje w zakresie:
  • opóźnień pociągów SKM - które sięgają powyżej 30 minut,
  • zmian tras przejazdów,
  • skrócenia relacji
  • odwołania pociągów,
  • zawieszenia kursowania pociągów
 2. Wiadomości SMS zawierające Treści wysyłane będą 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, w każdym przypadku zaistnienia utrudnień w kursowaniu linii SKM, z zastrzeżeniem okresów przerw technicznych w działaniu Serwisu lub awarii systemu.
 3. W przypadku korzystania z Usługi poza granicami Polski, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie aktywnej usługi roamingu świadczonej na podstawie odrębnych umów łączących Użytkownika z Operatorem.


§8
Odpowiedzialność

 1. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, SKM nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie telefonu lub urządzenia Użytkownika umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Usług oraz z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika bądź takiej osoby trzeciej, w szczególności korzystania z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa SKM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości SMS w przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu lub urządzenia o którym mowa w § 3 powyżej.
 3. W zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa SKM nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika treści wiadomości SMS wysłanej w celu zamówienia lub wyłączenia Usługi bądź wysłanie takiej wiadomości na błędny numer SMS.


§9
Reklamacje

 1. Bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność SKM wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać SKM reklamacje dotyczące Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług.
 2. Reklamacje powinna zostać przesłana w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: biuro@skm.warszawa.pl z dopiskiem "Serwis SKM”. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (numer telefonu), okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Użytkownik na możliwość dochodzenia roszczeń w sądzie a także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


§10
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-017, przy ul. Aleje Jerozolimskie 125/127. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. 2014 poz. 1182, z późn. zm.), wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług dostępnych w ramach Serwisu. Dane te będą przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu określonym w niniejszym ustępie. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia Usług dostępnych w ramach Serwisu. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i mogą to uczynić wysyłając pismo na adres SKM podany w § 1 niniejszego Regulaminu lub wiadomość email na adres poczty elektronicznej: biuro@skm.warszawa.pl umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu.


§11
Postanowienia końcowe


 1. SKM będzie porozumiewać się z Użytkownikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie internetowej oraz w siedzibie SKM. W przypadku dostępu do Regulaminu umieszczonego na Stronie internetowej niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego, z dostępem do Internetu, które powinno mieć zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek: Internet Explorer 10 lub nowsza, Chrome najnowsza wersja lub wersja poprzednia, Firefox najnowsza wersja lub wersja poprzednia, Safari najnowsza wersja lub wersja poprzednia, Opera najnowsza wersja lub wersja poprzednia.
 3. SKM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
  • wprowadzenie zmiany cech lub funkcji Serwisu lub Usług związanych z postępem technicznym lub technologicznym lub mających na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z Serwisu lub Usług czy uniemożliwienie korzystania z nich w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem;
  • zmiana przepisów prawa mająca wpływa na Serwis, Usługi lub treść Regulaminu;
  • wykonanie obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji.
 4. Zmiany Regulaminu będą publikowane na Stronie internetowej będą wchodzić z upływem 7dni dni od opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na Stronie internetowej. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie zrezygnować z korzystania z dostępnych w ramach Serwisu Usług w sposób opisany w § 8 powyżej.
 5. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego, Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usług, tym samym traci prawo odstąpienia od umowy.
 
 
 

Masz pytania? Zadzwoń na infolinię (24h/dobę)

19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej