Szybka Kolej Miejska w Warszawie - Prawa pasażerów

W trosce o osoby mające trudności w obsłudze strony przygotowaliśmy kilka ułatwień.
W każdej chwili możesz wywołać okno z opcjami za pomocą skrótów.

 • Internet Explorer, Chrome oraz Safari - kombinacja klawiszy Alt + litera c.
 • Firefox - kombinacja klawiszy Alt + Shift + litera c

Możesz również powiększać lub pominiejszać stronę, jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała.

 • Aby powiększyć widok strony oraz litery skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku + .
 • Aby zmniejszyć widok strony skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz znaku - .
 • Aby przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl oraz cyfry 0.

Możesz również zmienić kontrast strony. Skorzystaj z przycisków poniżej.Możesz przełączyć się na tekstową wersję strony.

Jesteś tutaj > Strona główna > Strefa pasażera > Prawa pasażerów

« powrót

Prawa pasażerów

Zasady działania w sprawie dokonywania zwrotu kosztów biletu w razie opóźnienia pociągu


Opóźnienia pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. (dalej zwany SKM)

 1. Wniosek (załącznik nr 1) wnoszący o dokonanie zwrotu kosztu biletu w razie opóźnienia pociągu może być złożony w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM lub przesłany listownie na adres ZTM ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa.

 2. Pasażer składający wniosek o dokonanie zwrotu kosztów biletu zobligowany jest do okazania/dostarczenia biletu, który posiadał w trakcie podróży.

 3. Do wypełnionego wniosku Pasażer zobowiązany jest załączyć imienne poświadczenie wystawione Pasażerowi przez SKM, które zawiera informację o dacie i czasie opóźnienia, numerze pociągu oraz numerze biletu, którym Pasażer posługiwał się w trakcie podróży (załącznik nr 2).

 4. Jeśli Pasażer nie posiada poświadczenia wystawionego przez SKM może okazać bilet, na którym widnieje pieczątka z podpisem kierownika pociągu oraz data i numer taborowy opóźnionego pociągu. W tym przypadku należy zrobić kserokopię biletu potwierdzona za zgodność z oryginałem i załączyć do wniosku.

 5. Jeśli Pasażer nie będzie posiadał poświadczenia wystawionego przez SKM, wnioski o dokonanie zwrotu będą rozpatrywane tylko w przypadku biletów, które w Systemie Pobierania Opłat za Przejazdy będą posiadały informację o skasowaniu w opóźnionym pojeździe.

 6. ZTM rozpatruje wniosek na podstawie potwierdzenia o zaistniałym opóźnieniu, otrzymanego z SKM.

 7. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia do ZTM.

 8. Kwota do zwrotu wyliczana jest zgodnie z zapisami Rozdziału 3 Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 790/2016 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2016 (ze zm.) z tym, że wyliczając kwotę do zwrotu bierze się pod uwagę wszystkie spóźnienia, na które Pasażer posiada poświadczenia, a które miały miejsce w trakcie ważności Jego biletu.

 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Pasażer zostaje poinformowany o tym w formie pisemnej. Zwrot kwoty dokonywany jest na podany przez Pasażera rachunek bankowy.

 10. Wnioski zawierające roszczenia z tytułu odszkodowania za poniesione straty będą przekazywane do Przewoźnika celem rozpatrzenia.

Załącznik 1 - wniosek o zwrot za bilet (175 KB)

Załącznik 2 - poświadczenie SKM (264 KB)


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.), przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 14) nie stosuje się do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób - z wyjątkiem art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29 tego rozporządzenia.


Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie internetowej organizatora przewozów, czyli Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, w zakładce Przepisy i Regulaminy.

 
 
 

Masz pytania? Zwróć się do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (24/7)

(22) 19 115

Koszt połączenia z numerem specjalnym (22) 19 115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej

Tłumacz migowy Kontakt z tłumaczem migowym online - kliknij aby skorzystać »